اتحادیه صنف فروشندگان آهن و تولید قطعات فلزی ساختمانی کرمان

ٍESA-Kerman

خانه مدارک تمدید جواز کسب

1-اجاره خط محل کسب جدید یا کپی سند مالکیت

2-عکس 4*3 رنگی 6 عدد

3-تائیدیه کد پستی

4-جواز کسب قبلی

5-دفترچه عضویت