اتحاديه صنف فروشندگان آهن

و توليد قطعات فلزی ساختمانی کرمان

هیات مدیره اتحادیه

Separator-Image-Blue

رئیس اتحادیه

آقای مجید مقدم

نائب رئیس اول

آقای منصور رضائی زاده

نائب رئیس دوم

آقای محمد حسین یار وطن

دبیر اتحادیه

آقای افشین لاهوتی

خزانه دار اتحادیه

آقای ولی اله شعاعی

بازرس اتحادیه

آقای مهران خسروی